Nắm

các bài thơ khác Poetry

 

gió nắm lấy tay
tay thành sương
sương nắm lấy tay
tay thành mây
mây nắm lấy tay
tay thành mưa
mưa nắm lấy tay
tay thành băng
băng nắm lấy tay
tay thành lửa
lửa nắm lấy tay
tay thành than
than nắm lấy tay
tay thành tro
tro nắm lấy tay
tay thành bụi
bụi nắm lấy tay
tay thành hơi
hơi nắm lấy tay
tay thành không

 

*

nắm gió

LHL – Làng Mai 2015