Ngập ngập thắt thắt

 

ngập ngập thắt thắt

thắt hồ rộng không bờ
bờ mưa vênh

vênh tay vào khe áo
áo đứt quả đỏ

đỏ mắt xót trong ngần đã mất
mất nụ cười sáng viền tím đau ngái ngắt

ngắt thân gieo xuống sóng
sóng rũ phận thừa

thừa thương vớt lên một hộp chuông chùa
chùa sẽ ngân nhón chân

chân ù ù
ù ai giúp đóng cửa hộp lại

lại sữa mưa tràn ra từ 12 cạnh hộp
hộp rỗng khoét sương ai

ai còn ai
ai hết ai

ai trống ai
ai choàng ai

ai hẩy ai
ai xước ai

ai
ai

 

LHL – 21.06.2015