Thở dài

 

Thở dài

Chẳng để làm vui

Thở ra từng gang sầu

*

Thở dài

Chẳng để làm duyên

Thở ra từng khúc ruột

*

Thở dài

Chẳng để làm sang

Thở ra từng vốc bùn

*

Thở dài

Chẳng để thanh thản

Thở ra từng nắm kim

*

Thở dài

Chẳng để thở dài

Để ước

*

Thở

thở dài

ước

cho mây quắn lại

*

ước

ngồi trên mây quắn

thở       một       tiếng

dài        một        kiếp

xác        thịt         tan

LHL – 2008