Đủ mộng mơ mới đủ dũng cảm, đủ niềm tin mới để lòng vào thế giới diệu kỳ mà làm những chuyện không tưởng, đủ lãng mạn để vượt khỏi khung.| Dream enough to be courageous enough, have enough faith to place yourself in wonderland to achieve the unimaginables, be poetic enough to transcend structured frames. ~ LHL