bio I tiểu sử

LY HOÀNG LY (real name : Hoàng, Ly)

 

Ly Hoàng Ly (born 1975 in Hanoi, now based in Ho Chi Minh City) is a Vietnam visual artist, poet, and editor. Ly graduated from the Ho Chi Minh City University of Fine Arts in 1999, received a Fulbright Scholarship in 2011 and earned her MFA at the School of the Art Institute of Chicago (SAIC), majoring in Sculpture in 2013. She spent a year from 2013 to 2014 interning at the Joan Flasch Artists’ Book Collection, The School of the Art Institute of Chicago (JFABC, SAIC). Ly Hoàng Ly practices in a multidisciplinary manner, spanning across poetry, painting, video, performance art, installation, and public art. Her art raises questions about the general human conditions, the critical states of society, and our shared issues of migration and immigration. It speaks not only on a personal level, but also on a global scale, and of larger things: of (mis)understandings and (mis)placement, of (trans)forming identity and being rootless, of adaptation and acceptance, of division and union, and of being human.

Ly Hoàng Ly has exhibited widely in and outside of Vietnam: ‘Blood, Sweat and Tears’ – START 2017 (Saatchi Gallery, London, UK, 2017), ‘Zonas Grises – Grey Zones’ (Museo de Antioquia, Colombia, 2016-2017), ‘Changing Identity’ (Mills College Art Museum, Oakland, USA, 2007), ‘Identities vs. Globalisation’ (National Gallery, Bangkok, Thailand; Chiang Mai University Art Museum, Thailand; and Dahlem Museum, Berlin, Germany, 2004), ‘Transpop: Korea Vietnam Remix’ (Arko Art Center, Seoul, Korea; Yerba Buena Center For The Arts, San Francisco, USA; and Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2007), ‘Connect: Art Scene Vietnam’ (ifa Gallery, Berlin & Stuttgart, Germany, 2009), ‘People vs. Space’ (Richard Gray Gallery, Chicago, USA, 2012), ‘Faithfully Flat’ (Vietnam Institute for Advanced study in Mathematics, Hanoi, Vietnam; Joan Flasch Artist Books Collection, SAIC, Chicago; and North Branch Projects, Chicago, USA, 2014). In 2016, Ly Hoàng Ly participated in two of the most distinguished exhibitions of the year in Vietnam: ‘Open door – Art through the 30 years of Renovation (1986-2016)’ and ‘Vietnam Eye’ (Hanoi, Vietnam). 2017 sees Ly Hoàng Ly open her first and yet largest solo exhibition in Vietnam at The Factory Contemporary Arts Centre (Ho Chi Minh City).

Ly writes poems since she was 8 years old and got national prestigious awards for her poetry in her twenties. Her poems have been translated into English, Korean, Chinese and French and published in several Poetry Anthologies and Magazines in Vietnam, America, Korea, Taiwan and France. She is the first women visual artist in Vietnam doing performance art and poetry performance.

Ly Hoàng Ly (sinh năm 1975 tại Hà Nội, hiện sinh sống tại Tp. HCM), thực hành nghệ thuật thị giác và viết thơ. Ly làm công việc biên tập tại Nhà xuất bản Trẻ từ năm 2000. Ly tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Tp. HCM năm 1999, được trao tặng học bổng Fulbright của chính phủ Mỹ vào năm 2011, hoàn thành bằng Thạc sỹ tại Học viện Nghệ thuật Chicago (The School of the Art Institute of Chicago – SAIC, Mỹ) năm 2013 và thực tập một năm từ năm 2013 đến 2014 tại Joan Flasch Artists’ Book Collection, SAIC. Ly Hoàng Ly thực hành với đa dạng chất liệu, từ hội hoạ, thi ca, video, tới trình diễn, sắp đặt và nghệ thuật công cộng. Qua lăng kính của cô, nghệ thuật khoác lên mình một tiếng nói nhân văn, và phản ảnh các hiện tượng và chủ đề mang tính toàn cầu: về sự dịch chuyển và những khoảng hổng trong căn tính và tâm lý, về tính thích ứng và khả năng chấp nhận, về sự chia rẽ và tính đoàn kết, và trên hết, về những gì khiến ta là-con-người.

Một số triển lãm tiêu biểu của Ly Hoàng Ly: ‘Máu, Mồ Hôi và Nước mắt’ – START 2017 (Saatchi Gallery, London, UK, 2017), ‘Vùng Xám’ (Bảo tàng Antioquia, Colombia, 2016-2017), ‘Căn cước thay đổi’ (Bảo tàng Nghệ thuật Đại học Mills, Oakland, USA, 2007), ‘Căn tính đối kháng với Toàn cầu hoá’ (Gallery Quốc gia, Bangkok, Thái Lan; Bảo tàng Đại học Mỹ thuật, Chiang Mai, Thái Lan; và Bảo tàng Dahlem, Berlin, Đức, 2004), ‘Transpop: Korea Vietnam Remix’ (Trung tâm Nghệ thuật Arko, Seoul, Hàn Quốc; Trung tâm Nghệ thuật Yerba Buena, San Francisco, Mỹ; và Sàn Art, TP. HCM, 2007), ‘Kết nối: Nghệ thuật Việt Nam’ (ifa Gallery, Berlin & Stuttgart, Đức, 2009), ‘Con người đối với Không gian’ (Richard Gray Gallery, Chicago, Mỹ, 2012), ‘Phẳng Chung thuỷ’ (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Hà Nội; Thư viện sách nghệ sĩ Joan Flasch, SAIC, Chicago; và North Branch Projects, Chicago, Mỹ, 2014). Năm 2016, Ly có mặt trong hai triển lãm quan trọng của năm tại Việt Nam: ‘Mở cửa – Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới (1986-2016)’, (Hà Nội) và ‘Vietnam Eye: Nghệ thuật đương đại Việt Nam’, (Hà Nội). Năm 2017, Ly Hoàng Ly có cuộc triển lãm cá nhân tại Việt Nam tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory (Tp. HCM).

Ly nhận được một số giải thưởng thơ uy tín trong nước. Thơ Ly viết được dịch ra tiếng Anh, Hàn Quốc, Pháp, Trung Hoa, và có mặt trong một số tuyển tập thơ và tạp chí thơ của Việt nam, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Pháp. Ly là nữ nghệ sỹ thị giác đầu tiên ở Việt Nam thực hành nghệ thuật trình diễn và trình diễn thơ.