Poetry

Dream enough to be courageous enough, have enough faith to place yourself in wonderland to achieve the unimaginables, be poetic enough to transcend structured frames.

Đủ mộng mơ mới đủ dũng cảm, đủ niềm tin mới để lòng vào thế giới diệu kỳ mà làm những chuyện không tưởng, đủ lãng mạn để vượt khỏi khung.

Most people will choose unhappiness over uncertainty. I choose happiness, always, and with integrity.

Giữa sự bấp bênh thiếu chắc chắn và hạnh phúc, hầu hết mọi người chọn không hạnh phúc để đổi lấy sự chắc chắn. Tôi luôn chọn hạnh phúc, và với chính trực.