Người đàn ông ngồi trước khung vải trắng

Tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

[+link]

Your email address will not be published. Required fields are marked *