Ký ức

 

Khi viết tới đâu đốt hết những gì vừa viết tới đó,

là khi chạm đến tận cùng của sự buông bỏ.

Tro tàn là sách.

*

Khi dựng xong tác phẩm nào quăng sọt rác tác phẩm đó,

là khi chạm đến tận cùng của sự buông bỏ.

Sọt rác là bảo tàng.

*

Khi sống tới đâu chết tới đó,

chết tới đâu sống tới đó,

là khi chạm đến tận cùng của buông bỏ.

Tử sinh là hơi thở.

*

Khi nhớ tới đâu quên tới đó,

là khi chạm đến tận cùng của sự buông bỏ.

Ký ức là không khí.

Chẳng nhớ cũng chẳng quên không khí.

Ký ức là không khí
Ký ức là không khí
Ký ức là không khí.

 

LHL – 14.10.2014

Your email address will not be published. Required fields are marked *