Không đề

tặng Mẹ

Có những chấn thương tinh thần
không thể nào khô miệng
âm ỉ
rỉ máu.
Mỗi khi
sắp se
da non
thời tiết
lại
tứa nó ra
lại
ướt.
Chỉ đến khi
xuôi tay
nhắm mắt
những chấn thương
mới
vĩnh viễn
tan
bụi tro
mây khói.
Mưa đổ
có những
chiếc lá
rời cành
bay
tan
xác
có những
chiếc lá
trụ lại
hứng
mưa
rơi.

Ly Hoàng Ly

12/2014

Your email address will not be published. Required fields are marked *