Không đề

(tặng Mẹ)

Có những chấn thương tinh thần
không thể nào
khô miệng
âm ỉ
rỉ
máu.

*

Mỗi khi
sắp se
da non
thời tiết
lại
tứa nó ra
lại
ướt.

*

Chỉ đến khi
xuôi tay
nhắm mắt
những chấn thương
mới
vĩnh viễn
tan

*

bụi tro

*

mây khói.

*

Mưa đổ
có những
chiếc lá
rời cành
bay
tan
xác
có những
chiếc lá
trụ lại
hứng

*

mưa

*

rơi.

LHL – Chicago 19.12.2014