Giận

 

Khi những đau khổ đã đủ đầy một thau nước

Giận sẽ khẽ thoảng như lá khô rời cuống xanh

Rơi vào giữa thau nước

Lá khô xoay mình

Trong bóng cây trên nước

____________________rung rinh

 

LHL – 19.03.2019