‘Boat-Home-Boat’ sculpture in installing process at the compound of Chu Lai – Trường Hải One member limited company, the producer of ‘Boat Home Boat’ and at The Factory Contemporary Arts Centre

[+link]

The monumental structure ‘Boat Home Boat’ is part of Ly Hoàng Ly’s solo exhibition. This public sculpture will be given a permanent home in a public space in Vietnam following this exhibition…

*

Tác phẩm điêu khắc ngoại cỡ ‘Thuyền Nhà Thuyền’ là một phần trong triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly. Đây là tác phẩm mang tinh thần nghệ thuật công cộng đầu tiên của Ly Hoàng Ly. Trong tương lai, nghệ sĩ mong mỏi tác phẩm sẽ tìm được địa điểm ‘định cư’ lâu dài, tại một không gian công cộng ở Việt Nam.

 

 

The fabrication of public sculpture ‘boat home boat’ by Ly Hoàng Ly – at Chu Lai-Trường Hải Mechanical One-Member Company Ltd. from Ly Hoang on Vimeo.

Your email address will not be published. Required fields are marked *